1. ANBI

   1. Stichting Museum Oud Amelisweerd

    Weergave van de officiële naam en de publieksbekende naam
    Officiële naam: Stichting Museum Oud Amelisweerd
    Publieksbekende naam: MOA | Museum Oud Amelisweerd

    RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

    851174814


    Post- en bezoekadres en contactgegevens

    MOA
    Koningslaan 9 
    3981 HD Bunnik
    030 890 54 60
    info@moa.nl 
    www.moa.nl


    Doelstelling MOA

    De stichting heeft tot doel de museale openstelling van de historische buitenplaats Oud Amelisweerd daaronder begrepen de Armando Collectie en een collectie Chinese en historische behangsels en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
    het beheren van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties.


    Het beleidsplan van MOA


    Het beleidsplan van MOA omvat de beleidsperiode 2013- 2016. In die periode zal MOA letterlijk en figuurlijk worden gebouwd. Het beleidsplan biedt een blauwdruk die de opbouw en exploitatie van het museum in deze periode tot een succes moeten maken. In het formuleren van de maatschappelijke betekenis van het museum laat MOA zich inspireren door het rapport ‘meer dan waard’ (2011). Deze publicatie omschrijft de vijf kernwaarden die gezamenlijk de maatschappelijke betekenis van musea vormen: de collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde, belevingswaarde en economische waarde. Bij alle relevante elementen in het beleidsplan omschrijven we op welke wijze MOA een bedrage levert aan het versterken van deze maatschappelijke waarden.

    In hoofdstuk 1 zijn de principes, onderliggende waarden en doelstellingen die leidend zijn bij de opbouw van de identiteit van het museum weergegeven. Daarbij wordt duidelijk hoe MOA haar positie in de samenleving en het museale veld ziet, hoe de stakeholders bij de programma’s betrokken worden en hoe MOA aan een stevig netwerk van subsidiegevers en sponsoren wil bouwen. Hoofdstuk 2 gaat in op de collecties onder beheer van MOA, en hoe de restauratie en herinrichting van collectiedelen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet hoe MOA vorm geeft aan haar omgang met het publiek en hoe een tentoonstellings- en activiteitenprogramma eruit gaat zien. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de bedrijfsvoering en de opbouw van de museumorganisatie en maakt duidelijk op welke wijze MOA cultureel ondernemerschap invult.

    Met dit beleidsdocument als gids moet het museum in 2016 fysiek, financieel en conceptueel volgroeid zijn. In deelnotities over sponsoring, PR en communicatie, tentoonstellingsbeleid, educatiebeleid, collectiebeleid, veiligheidsbeleid, evenementenbeleid en vrijwilligersbeleid worden de ambities per jaar geformuleerd. Stapsgewijs moet MOA zo gestalte krijgen als museum dat intuïtief als één geheel aanvoelt en meer is dan de som van haar collecties. Een museum dat een verrijking is van de culturele infrastructuur van Utrecht en omgeving. Een plek van betekenis voor iedereen, een huis van kunst waar bezoekers anders vandaan komen dan ze er kwamen. De voorliggende beleidsperiode is een periode van opbouw waarin MOA ambitieus zal werken aan de totstandkoming van dit bijzondere museum.

    Het beleidsplan zal binnenkort integraal hier gepubliceerd worden.

    Bestuur MOA

    Ari Doeser, voorzitter 

    Walter de Zeeuw, penningmeester 
    Daniëlle Lokin, bestuurslid


    Beloningsbeleid

    Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.
    De stichting volgt de ARGA (Arbeidsvoorwaarden Gemeente Amersfoort)


   1. Stichting tot ondersteuning Armando Museum

    In verband met de opheffing van de stichting ondersteuning armando museum is de ANBI-status van de SOAM per 1/1/2018 beëindigd.


   1. Armando Stichting